Alvin

最滿意依個服務就係佢唔計長途電話費,而係每個月咁收費,尤其係打比銀行,通常都要等好耐先有人聽電話。

hONG KONG
ANYWHERE NUMBER

Make and Receive Calls To/From
Hong Kong No Matter Where You Are